Dataskyddspolicy.
För AB Fröknarna är personlig integritet viktigt. För oss är det viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina eller ditt barns personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för personuppgifter. I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
    Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vad är en person uppgift.
Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det är exempelvis namn, e-postadresser och personnummer men också bilder och användarnamn i digitala medier.
    Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering mm. I vissa fall kan även åtgärder som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när personuppgifter ingår i register.
Personuppgiftsansvarig.
För de behandlingar som sker inom AB Fröknarna är AB Fröknarnas personuppgiftsansvarig.
(AB Fröknarna, Hagebygatan 57, 603 52 Norrköping org.nr 556819-0549)
Vilka personuppgifter som behandlas.
Vi behandlar i huvudsak namn, personnummer e-postadress, foton/film, beskrivningar av barnets förändrade kunnande, specialpedagogiska behov, klagomålsärenden, incidenter/tillbudsrapport, egenvård – medicinska behandlingsscheman, orosanmälningar till socialtjänst o dyl.
Ändamål med behandlingen.
Vi behandlar personuppgifter för att kunna driva våra förskolor enligt gällande lagar, skolverkets direktiv och föräldrar och barns bästa.
Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?
Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du ansöker om barnomsorgsplats hos oss eller söker kontakt med oss.
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss och vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal i dessa fall. Personuppgiftsansvaret ligger kvar på AB Fröknarna.
   Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter samt tecknar personuppgiftsbiträdesavtal.
   När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen eftersom vi fortfarande är personuppgiftsansvariga.
Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan handla om myndigheter, till exempel Kommuner. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål.
   När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.
   Vi kan komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för AB Fröknarnas räkning, t ex för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.
   AB Fröknarna kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.
   För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES. Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Såsom personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter är densamma som inom EU/EES.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi raderar eller avidentifierar dina och ditt barns personuppgifter senast 12 månader efter att ditt barn har slutat hos oss om inte lagar och myndighets beslut kräver annorlunda.
Vilka är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.
Här listar vi dessa rättigheter:
Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång).
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse.
Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.
Rätt till radering.
Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:
– Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
– Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
– Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
– Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke
    Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Rätt till begränsning.
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
   Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.
   Om du har gjort en invändning mot personuppgiftsbehandling vi gör med stöd av en intresseavvägning som rättslig grund kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
   Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Rätt till dataportabilitet.
Du har som registrerad rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter) om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.
Hantera dina rättigheter.
Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Maila till kontakt@froknarna.com. Mailet ska i möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med hos AB Fröknarna.
Hur hanterar vi personnummer?
I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering.
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.
Tillsynsmyndighet.
Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se www.datainspektionen.se
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med ovan rättigheter är du alltid välkommen att kontakta oss.
 
AB Fröknarna
Dataskyddsombud
Hagebygatan 57, 603 52 Norrköping
E-post: kontakt@froknarna.com
Telefon: 011-126377