Förskolan Gården – verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är grunden och basen i vårt arbete på Förskolan Gården. Vi vill att den ska ge förutsättningar för varje barn att kunna utveckla ett livslångt lärande.

TRYGGHET
Vi vill att varje barn ska utvecklas till självständiga individer som är medvetna om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Vi vill att varje barn ska känna trygghet och tillit under sin förskoletid. Barnen bereds en bra start i sin utveckling med hjälp av pedagogerna och de andra barnen.
Detta görs genom:
Att vi uppmärksammar varje barn.
Att vi samtalar med barnen.
Att vi har tydliga regler och rutiner.
Att vi tränar konfliktlösning.
Att vi uppmuntrar barnen att visa känslor och empati.
Lpfö 18: 2.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet


OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande hos alla barn utifrån barnets egna förutsättningar och behov. Omsorg, utveckling och lustfyllt lärande går hand i hand.
Detta görs genom:
Att de vuxna ska vara barnens förebilder.
Att vi har ett förhållningsätt som grundar sej på en respekt för barnet, dess behov och förmåga, så att barnen lär sej att möta världen med intresse, nyfikenhet och tolerans.
Att vi  uppmuntrar barnen att utforska världen runt omkring dem.
Att utbildningen vi erbjuder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Att vi låter barnen använda alla sina uttrycksmöjligheter.
Att vi tror på barnens förmåga och tar tillvara på deras egna erfarenheter och behov samt det de är intresserade av.
Att vi har en plan för för modersmålsstöd.
Lpfö 18:1 Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla.
Lpfö 18:2.2 Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.NORMER OCH VÄRDERINGAR
Vi vill att vår förskola ska präglas av omtanke och värme. Barnen ska lära sej att ta hänsyn, respektera och förstå andra människor oavsett kön, social eller etnisk bakgrund.
Detta görs genom:
Att vi har tydlig normer och regler.
Att vi möter alla barn och vuxna.
Att de vuxna är goda förebilder och behandlar alla lika.
Att vi hjälper barnen att lösa konflikter och att kompromissa.
Att vi har nolltolerans mot kränkningar och utanförskap.
Att vi är rädda om vårt lekmaterial och vår miljö på förskolan.
Att vi vill lära barnen att titta på den de talar till någon, säga tack och välkomna andra till vår förskola.
Lpfö 18: 2.1 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Vi vill skapa en stimulerande språkmiljö och ge tid till mycket samtal. Vi vill att barnen ska lära sej att våga prata och berätta inför andra samt lyssna och respektera när andra pratar. Vi vill att barnen ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord och sitt sinne för skriftspråk.
Detta görs genom:
Att vi ger barnen tid att tala och att få uttrycka sina tankar.
Att vi har tillgång till bra litteratur.
Att vi använder oss av bibliotekets utbud av berättelser, sagor och faktaböcker.
Att vi dagligen läser och visar bilder för barnen och samtalar om det vi läst.
Att vi använder oss av rim och ramsor.
Att vi sjunger.
Att vi dramatiserar.
Att vi går på teater och andra eventuella kulturarrangemang.
Att vi uppmuntrar läs- och skrivintresse.
Att vi använder tecken som stöd.
Lpfö 18: 1 Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.
Lpfö 18: 2.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskapLEKEN
Vi vill ge fantasin och leken en central plats på vår förskola och ge barnen möjligheter att få obruten tid att leka. I den fria leken utvecklar barnen alla sina sinnen, sina sociala färdigheter, sin tankeverksamhet och befäster sina kunskaper. Pedagogerna ska ordna för lek, se till att det finns material, hålla koll på leken, se när det behövs stöttning och inspiration och när man inte ska störa.
Detta görs genom:
Att vi ger plats för leken och deltar som inspiratörer. 
Att vi övervakar leken och inte tillåter stängda dörrar.
Att vi har en tillåtande, respektfull och varm inställning till barnens lek och undviker att avbryta.
Att vi har inspirerande lekmaterial som stimulerar och inbjuder till lek.
Att vi undviker störningsmoment och för mycket leksaker.
Att vi använder oss av traditionella lekar som regellekar, rörelse- och sinneslekar.
Lpfö 18: 1 Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.
Lek ska ha en central plats i utbildningen
Lpfö 2.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust leka och läraSKAPANDE
Vi vill erbjuda ett brett utbud av skapande verksamhet som berikar barnens tillvaro på förskolan. Vi vill ge barnen möjlighet att lustfyllt utveckla alla sina sinnen och utforska olika material, tekniker och uttrycksformer. Processen är det viktiga inte slutresultatet.
Detta görs genom:
Att vi ger barnen tillgång till skapande material både fritt och under handledning.
Att vi ger tillfällen att skapa, både enskilt och tillsammans med andra barn.
Att vi erbjuder olika material, tekniker och uttrycksformer som bild, form, rörelse, sång, musik och dans.
Lpfö 18:1 Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.
Lpfö 18: 2.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga
.
 

MATEMATIK/NATURVETENSKAP/TEKNIK
Vi vill synliggöra matematik, naturvetenskap och teknik som en del av barnens vardag.
Vi vill erbjuda en verksamhet som på olika sätt utmanar barnens förståelse för ämnena och ge barnen erfarenhet av natur- och miljövård i praktiken.
Detta görs genom:
Att vi använder matematik och konstruktion i den dagliga verksamheten.
Att bygga, skapa  och konstruera med hjälp av olika material som lego, duplo, klossar, tyger och kartonger.
Att vi sopsortera.
Att vi odlar och skördar i våra fönster och i köksträdgården på Förskolan Hagen som vi får använda.
Lpfö 18: 2.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
förståelse för naturens olika kretslopp och  för hur människor och samhälle påverkar varandra,
förmåga att upptäcka teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.


DIGITAL KOMPETENS
Vi vill synliggöra hur digitaliseringen påverkar världen och vår vardag
Detta görs genom:
Att vi använder iPads med ett varierat utbud av digitala aktiviteter
Att vi tränar barnen på att programmera och lösa  problem och omsätta ideér i handling
Att vi lär barnen hur verktyget (dator, Ipad, smartphone) fungerar och hur man kan använda det i sin vardag

Lpfö 18:1 Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att på sikt ska kunna se möjligheter att förstå risker samt kunna värdera informa

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Vi vill uppmuntra till rörelse och fysiska aktiviteter. Vi vet att det ger bättre förutsättningar för lärande om barnen har god fysik.
Vi vill stimulera såväl grovmotorik som finmotorik.
Vi vill att barnen ska lära sig sunda matvanor och en sund kosthållning.
Detta görs genom:
Att vi går ut och leker ofta – minst en gång om dagen.
Att vi har gymnastik, dans  och gör olika rörelselekar.
Att vi uppmuntrar barnen att klättra, hoppa, springa och röra på sej.
Att vi går till platser med utmanande lekmiljöer.
Att även de minsta barnen får promenera och att vi minimerar användandet av vagnar.
Att vi erbjuder näringsriktiga hälsosamma måltider lagade från grunden av ekologiska och Kravmärkta råvaror.
Att vi låter barnen klippa, baka, trä pärlor, pussla, snickra, sy och väva.
Lpfö 18:1 När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.
Lpfö 18: 2.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
Vi vill ge barnen möjlighet att påverka sin situation och förskolans verksamhet. Vi ska lyssna på barnens åsikter, tankar, behov och intressen och utforma verksamheten och miljön efter det. Vi vill ge dem kunskap om vad demokrati innebär.
Vi vill vara särskilt uppmärksamma på att flickor och pojkar får lika stor möjlighet att påverka.
Detta görs genom:
Att vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ.
Att vi planerar ihop med barnen och låter dem påverka matsedel, verksamhet eller inköp.
Att vi anpassar miljön så att val kan göras.
Att vi låter barnen få se konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer.
Lpfö 18: 2.3  Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situationJÄMSTÄLLDHET
Vi vill att barnen ska känna att de har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet oavsett kön, nationalitet, etnicitet eller funktionsnedsättning.
Vi vill  motverka stereotypa könsrollsmönster och bidra till att barnen utvecklas allsidigt utifrån sina förutsättningar.
Detta görs genom:
Att pedagogerna vägleder pojkar och flickor så att deras möjligheter att pröva olika miljöer och material breddas och varieras.
Att vi tilltalar barn som barn istället för pojkar och flickor.
Att vi uppmuntrar könsneutral lek.
Att vi är uppmärksamma på vad pojkar och flickor leker och vilka material de använder.
Att vi har en plan mot kränkande behandling.

Lpfö 1 Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identiteteller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.
Förskolan har ett  ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande.FÖRSKOLA OCH HEM
Vi vill ha ett nära samarbete med hemmet och ge föräldrarna möjlighet till insyn och inflytande i verksamheten. Vi vill att förskolan ska vara ett komplement till hemmet.
Vi ska verka för en tillitsfull relation mellan förskola och hemmet.
Detta görs genom:
Att vi rekommenderar en två veckor lång inskolning där syftet är att skapa trygghet och förtroende för vår verksamheten för framförallt barnet men även för föräldern.
Att vi erbjuder utvecklingsamtal en gång per termin eller vid behov.
Att föräldramötet planeras in i god tid och de föräldrar som inte har möjlighet till barn omsorg under mötet erbjuds det av oss.
Att vi skriver en årsberättelse och mejlar till alla föräldrar.
Att pedagogen ansvarar för att den dagliga kontakten vid hämtning och lämning blir bra.
Att vi ska vara lyhörda och respektera föräldrarnas åsikter.
Att vi ger föräldrarna möjlighet att påverka bla genom Föräldrarådet
Lpfö 18: 2.4 För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.


FÖRSKOLA OCH SKOLA
Vi vill ha ett samarbete med förskoleklassen inför övergången till skolan.
Detta görs genom:
Att vi kontaktar förskoleklassen för att ta reda på hur deras rutiner ser ut. Ofta har de väl inarbetade  arbetsätt som vi anpassar oss efter.
Vår önskan är att besöka förskoleklassen tillsammans med barnet/barnen och ta del av deras verksamhet, och kunna berätta om vår.
Att vi bjuder in den pedagog som ska ta emot barnet/barnen i förskoleklassen för ett besök hos oss.
Att vi använder Skolverkets blankett "Förskola till förskoleklass - generell övergång" och blanketten "Förskola till förskoleklass - kompletterande överlämningsplan", för barn i behov av särskilt stöd. Dessa dokument fyller vi i tillsammans med barn och föräldrer.
Lpfö 18: 2.5 Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergången ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.


Verksamhetsplanen följs upp, analyseras och utvecklas enligt vårt årshjul, Årsplan - Systematiskt kvalitetsarbete. 
Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt
kommer fram att det finns brister i verksamheten ska
huvudmannen skyndsamt ta fram ett åtgärdsförslag tillsammans med rektor.