Förskolan Gården – verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är grunden och basen i vårt arbete på Förskolan Gården. Vi vill att den ska ge förutsättningar för varje barn att kunna utveckla ett livslångt lärande.

TRYGGHET
Vi vill att varje barn ska utvecklas till självständiga individer och känna trygghet och tillit under sin förskoletid. Barnen bereds en bra start i sin utveckling med hjälp av pedagogerna och de andra barnen.
Detta görs genom:
Att vi uppmärksammar varje barn.
Att vi samtalar med barnen.
Att vi har tydliga regler och rutiner.
Att vi tränar konfliktlösning.
Att vi uppmuntrar barnen att visa känslor och empati.
Lpfö:2.2 Förskolan ska sträva efter att varje barn 
– utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.


UTVECKLING OCH LÄRANDE
Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande hos alla barn utifrån barnets egna förutsättningar och behov. Omsorg och lustfyllt lärande går hand i hand.
Detta görs genom:
Att de vuxna ska vara barnens förebilder.
Att vi har ett förhållningsätt som grundar sej på en respekt för barnet, dess behov och förmåga, så att barnen lär sej att möta världen med intresse, nyfikenhet och tolerans.
Att vi undervisar och uppmuntrar barnen att utforska världen runt omkring dem.
Att vi låter barnen använda alla sina uttrycksmöjligheter.
Att vi tror på barnens förmåga.
Att vi har en plan för för modersmålsstöd.
Lpfö: 2.2 Förskolan ska sträva efter att varje barn
– utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.


NORMER OCH VÄRDERINGAR
Vi vill att vår förskola ska präglas av omtanke och värme. Barnen ska lära sej att ta hänsyn, respektera och förstå andra människor oavsett kön, social eller etnisk bakgrund.
Detta görs genom:
Att vi har tydlig normer och regler.
Att vi möter alla barn och vuxna.
Att de vuxna är goda förebilder och behandlar alla lika.
Att vi hjälper barnen att lösa konflikter och att kompromissa.
Att vi har nolltolerans mot kränkningar och utanförskap.
Att vi är rädda om vårt lekmaterial och vår miljö på förskolan.
Att vi vill lära barnen att se i ögonen när de talar till någon, säga tack och välkomna andra till vår förskola.
Lpfö 2.1 Förskolan ska sträva efter att varje barn
– utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
– förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.


SPRÅK OCH KOMMUNIKATION
Vi vill skapa en stimulerande språkmiljö och ge tid till mycket samtal. Vi vill att barnen ska lära sej att våga prata och berätta inför andra samt lyssna och respektera när andra pratar. Vi vill att barnen ska utveckla sitt ord- och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord och sitt sinne för skriftspråk.
Detta görs genom:
Att vi ger barnen tid att tala och att få uttrycka sina tankar.
Att vi har tillgång till bra litteratur.
Att vi använder oss av bibliotekets utbud av berättelser, sagor och faktaböcker.
Att vi dagligen läser och visar bilder för barnen och samtalar om det vi läst.
Att vi använder oss av rim och ramsor.
Att vi sjunger.
Att vi dramatiserar.
Att vi går på teater och andra eventuella kulturarrangemang.
Att vi uppmuntrar läs- och skrivintresse.
Att vi använder tecken som stöd.
Lpfö 2.2 Förskolan ska sträva efter att varje barn
– utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd ocg begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
– utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse försymboler och deras kommunikativa funktioner.
– utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.


LEKEN
Vi vill ge fantasin och leken en central plats på vår förskola och ge barnen möjligheter att få obruten tid att leka. I den fria leken utvecklar barnen alla sina sinnen, sina sociala färdigheter, sin tankeverksamhet och befäster sina kunskaper. Pedagogerna ska ordna för lek, se till att det finns material, hålla koll på leken, se när det behövs stöttning och inspiration och när man inte ska störa.
Detta görs genom:
Att vi ger plats för leken och deltar som inspiratörer. 
Att vi övervakar leken och inte tillåter stängda dörrar.
Att vi har en tillåtande, respektfull och varm inställning till barnens lek och undviker att avbryta.
Att vi har inspirerande lekmaterial som stimulerar och inbjuder till lek.
Att vi undviker störningsmoment och för mycket leksaker.
Att vi använder oss av traditionella lekar som regellekar, rörelse- och sinneslekar.
Lpfö 2.2 Förskolan ska sträva efter att varje barn
–utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.


SKAPANDE
Vi vill erbjuda ett brett utbud av skapande verksamhet som berikar barnens tillvaro på förskolan. Vi vill ge barnen möjlighet att lustfyllt utveckla alla sina sinnen och utforska olika material och tekniker. Processen är det viktiga inte slutresultatet.
Detta görs genom:
Att vi ger barnen tillgång till skapande material både fritt och under handledning.
Att vi ger tillfällen att skapa, både enskilt och tillsammans med andra barn.
Att vi erbjuder olika material och tekniker.
Lpfö 2.2 Förskolan ska sträva efter att varje barn
– utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer.
 

MATEMATIK/NATURVETENSKAP/TEKNIK
Vi vill synliggöra matematik, naturvetenskap och teknik som en del av barnens vardag.
Vi vill erbjuda en verksamhet som på olika sätt utmanar barnens förståelse för ämnena och ge barnen erfarenhet av natur- och miljövård i praktiken. Vi vill  motverka steriotypa könsrollsmönster och bidra till att barnen utvecklas allsidigt utifrån sina förutsättningar.
Detta görs genom:
Att vi använder matematik och konstruktion i den dagliga verksamheten.
Att bygga, skapa  och konstruera med hjälp av olika material som lego, duplo, klossar,
tyger och kartonger.
Att vi komposterar och sopsortera.
Att vi odlar och skördar i vår köksträdgård.
Att vi är uppmärksamma på vad pojkar och flickor leker och vilka material de använder.
Lpfö 2.2 Förskolan ska sträva efter att varje barn
– utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
–utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och
för hur människor och samhälle påverkar varandra,
–utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska
hur enkel teknik fungerar.


RÖRELSE
Vi vill uppmuntra till rörelse och fysiska aktiviteter. Vi tror att det ger bättre förutsättningar för lärande om barnen har god fysik.
Vi vill stimulera såväl grovmotorik som finmotorik.
Detta görs genom:
Att vi går ut och leker ofta – helst varje dag.
Att vi har gymnastik och rörelselekar.
Att vi uppmuntrar barnen att klättra, hoppa, springa och röra sej.
Att vi går till platser med utmanande lekmiljöer.
Att vi låter barnen klippa, baka, trä pärlor, pussla, sy och väva.
Lpfö 2.2 Förskolan ska sträva efter att varje barn
– utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt vikten av att värna om sin hälsa, och sitt välbefinnande.


BARNS INFLYTANDE
Vi vill ge barnen möjlighet att påverka sin situation och förskolans verksamhet. Vi ska lyssna på barnens åsikter, tankar, behov och intressen och utforma verksamheten och miljön efter det. Vi vill ge dem kunskap om vad demokrati innebär.
Vi vill vara särskilt uppmärksamma på att flickor och pojkar får lika stor möjlighet att påverka.
Detta görs genom:
Att vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ.
Att vi planerar ihop med barnen och låter dem påverka matsedel, verksamhet eller inköp.
Att vi anpassar miljön så att val kan göras.
Att vi låter dem få se konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer.
Lpfö 2.3 Förskolan ska sträva efter att varje barn
– utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation.


FÖRSKOLA OCH HEM
Vi vill ha ett nära samarbete med hemmet och ge föräldrarna möjlighet till insyn och inflytande i verksamheten. Vi vill att förskolan ska vara ett komplement till hemmet.
Vi ska verka för en tillitsfull relation mellan förskola och hemmet.
Detta görs genom:
Att vi rekommenderar en två veckor lång inskolning där syftet är att skapa trygghet och förtroende för vår verksamheten för framförallt barnet men även för föräldern.
Att vi erbjuder utvecklingsamtal en gång per termin eller vid behov.
Att pedagogen ansvarar för att den dagliga kontakten vid hämtning och lämning blir bra.
Att vi ska vara lyhörda och respektera föräldrarnas åsikter.
Att vi ger föräldrarna möjlighet att påverka bla genom Föräldrarådet
Lpfö 2.4 Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är en
förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till
inflyttande.


FÖRSKOLA OCH SKOLA
Vi vill ha ett samarbete med förskoleklassen inför övergången till skolan.
Detta görs genom:
Att vi, kontaktar förskoleklassen för att ta reda på hur deras rutiner ser ut. Ofta har de väl inarbetade  arbetsätt som vi anpassar oss efter.
Vår önskan är att besöka förskoleklassen tillsammans med barnet/barnen och ta del av deras verksamhet, och kunna berätta om vår.
Att vi bjuder in den pedagog som ska ta emot barnet/barnen i förskoleklassen för ett besök hos oss.
Att vi använder Skolverkets blankett "Förskola till förskoleklass - generell övergång" och blanketten "Förskola till förskoleklass - kompletterande överlämningsplan", för barn i behov av särskilt stöd. Dessa dokument fyller vi i tillsammans med barn och föräldrer.
Lpfö 2.5 Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt
samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att
stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål
och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.


Verksamhetsplanen följs upp, analyseras och utvecklas enligt vårt årshjul, Årsplan - Systematiskt kvalitetsarbete. 
Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt
kommer fram att det finns brister i verksamheten ska
huvudmannen skyndsamt ta fram ett åtgärdsförslag tillsammans med förskolechefen.